ครอบครีว ซันไชน์เนอสเซอรี่

ชื่อ:  นาง ขวัญจิตร์  จันทร์แสง   ( คุณ หน่อย )

ตำแหน่ง:    ผู้จัดการ

ปริญญาตรี:  บัญชี  - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติ: สำเร็จการศึกวิชาการดูแลเด็ก 420 ชม. และมี ใบรับรอง

 

ผู้จัดาร ซันไชน์ เนอสเซอรี่

 

 


 

ชื่อ:  นาง อ่อน  นิยมวงศ์   ( คุณ อ่อน )

ตำแหน่ง:    แม่บ้าน

 

แม่บ้าน ซันไชน์ เนอสเซอรี่

 

Visitors: 45,881